ריבוע קסם, או ריבוע מילים פלינדרומי, הוא ריבוע בו כל שורה וכל עמודה היא מילה יחידה, ורצף המילים יוצר פלינדרום. בריבוע קסם פשוט (להבדיל מריבוע קסם כפול או דו־משמעי, או בהכללה, מלבן קסם) הקריאה בשורות ובעמודות היא זהה.

למותר לציין שעל ריבועי הקסם להיכתב בדקדוק עברי תקין. בפרט: אין לערבב כתיב חסר וכתיב מלא, תחיליות השימוש בכל"ם יבואו לפני פועל רק בצורת בינוני, שם הפועל או מקור, כינויי המושא חוברים רק לבניינים הפעילים, וכו'.

"השערת אי־הקיום של דובב" היא כינוי שנתתי לטענה ששמעתי במרץ 2018 מנעם דובב, מחבר ריבוע הקסם הגדול ביותר בעברית דאז בגודל 6x6, כי לא קיימים בעברית ריבועי קסם בגודל 7x7 או יותר. ביולי 2020, בעזרת תוכנה ומאגרי מילים פלינדרומיות ואנדרומיות שחצבתי, מצאתי את ריבועי הקסם הראשונים בעברית בגודל 7x7, ואולם רובם ככולם לא היו מוצלחים בעיניי. מאז מצאתי כמה מאות ריבועים בגודל זה. הינה כמה מן המוצלחים יותר:

שמשוממה
משאנכשם
שאיילכם
וניפינו
מכלייאש
משכנאשם
הממושמש

(במחווה למחבר שמשממה ניכש וניפה ולא התייאש!)

מכוונכם
כשישיבך
ויתדיין
ושדשדשו
ניידתיו
כבישׁישׁך
מכנווכם
מכתומכך
כמושיבך
תוקירים
ושישׂישׂו
מיריקות
כבִישומך
ככמוּתכם
כשמינהו
שבכנשמה
מכפשפשן
ינשנשני
נשפשפכם
המשנכבש
והנימָשֵך
ונשכוהו
נכתימנה
שתונשמו
כינוניךָ
ומשנותש
הנמיתכן
והוכשנו
ומלכותו
מככלכלת
לכשמשכו
כלמחמלך
וכשמשכל
תלכלככם
ותוכלמו
והולכתו
הנשאבות
ושייבבך
לאידיאל
כבביישו
תובאשנה
ותכלוהו

(לחלופין אפשר גם עם "לאיתיאֵל", אחת משתי המילים הפלינדרומיות הארוכות בתנ"ך)

ומהמְהַיֶה
מכליבוי
הלבלובה
מילולים
הבולבלה
יובילכם
היהמהמו
וכשמהמה
כשמשמשם
שמשאשמה
משאואשם
המשאשמש
משמשמשך
המהמשכו
מכתנומת
כשמיהבם
תמרחוהו
ניחוחין
והוחרמת
מבהימשך
תמונתכם

(ניחוחין היא אחת משתי המילים הפלינדרומיות הארוכות בתנ"ך)

והכנשמה
התשימכם
כשמתממש
ניתצתין
שממתמשך
מכמישתה
המשנכהו
תכמנוהו
ככלכלתה
מלטלטלו
נכלילכן
ולטלטלם
הֲתלכלכך
והונמכת
מכתנומת
כנותנכם
תוזמרנו
נתמקמתן
ונרמזות
מכנתונך
תמונתכם
והמהמתי
הנשפכות
משלותכם
הִפּוּכוֹפֹּה
מכתולשם
תוכפשנה
יתמהמהו

(במחווה לתחדיש של נעם דובב למילה פלינדרום, הִפּוּכוֹפֹּה)


כל הריבועים לעיל הם בלתי־מנוונים במובן שאף מילה אינה מופיעה יותר מפעם אחת. הינה כמה ריבועים מנוונים:

הכלהלָכה
כבכוכבך
לכשתשכל
הותרתוה
לכשתשכל
כבכוכבך
הכלהלָכה
מהמהמהם
הנובילה
מומינים
הביְשיבה
מינימום
הליבונה
מהמהמהם
ובכוכבך
בכשישכב
כשבדבשך
וידידיו
כשבדבשך
בכשישכב
כבכוכבו

(במחווה לריבוע הקסם המיוחס לאברהם אבן עזרא, פרשנו-רעבתן-שבדבש-נתבער-ונשרף,
ולשירו אשכּים לבית השר: "...אֹמרים כבר שכב! ...או יעלה משכב ...נולד בלי כוכב!",
אם כי ספק אם "בכש" היא תחילית תקינה)

המהמהמה
מהמהמהם
המהמהמה
מהמהמהם
המהמהמה
מהמהמהם
המהמהמה

(המנוון שבריבועי הקסם בגודל 7x7, והוא בן שתי אותיות בלבד)


השערה: לא קיימים בעברית ריבועי קסם בגודל 8x8 או יותר.

The first palindromic word squares in Hebrew of size 7x7. No larger squares are known.

Dmitri A. Borgmann, Language on Vacation, Chapter 7 - Geometric Forms.
J. A. Lindon, Playing about with Word Squares, Word Ways.
M. D. McIlroy, 5-by-5 Palindromic Word Squares, Word Ways.
Maxey Brooke, A Survey of Small Squares, Word Ways.
Noam Dovev, ריבוע הקסם הפלינדרומי הגדול ביותר בעברית (2011).
Shay Givon, תשעה פלינדרומי קסם על האלוהים בגודל 7x7 (and comments therein, 2021).