ענייננו כאן הוא ריבועי מילים, במובן של ריבוע אותיות בו כל שורה וכל עמודה היא מילה יחידה. אפשר לחלקם לארבעה סוגים:

 1. ריבוע מילים (פשוט):
  עשר
  שזז
  רזה
  
 2. ריבוע מילים כפול (ובהכללה, מלבן מילים):
  עשר
  בזז
  דעה
  
 3. ריבוע מילים פלינדרומי (פשוט):
  עשר
  שבש
  רשע
  
 4. ריבוע מילים פלינדרומי כפול (ובהכללה, מלבן פלינדרומי):
  עשר
  ובו
  רשע
  

בריבועים הפשוטים הקריאה בשורות ובעמודות היא זהה, ואילו בכפולים הקריאות שונות. הריבועים הכפולים הם מקרה פשוט של מלבנים, שיכולים לבוא עם צלעות באורכים שונים. מכאן ואילך נתמקד בסוג השלישי, הוא ריבוע המילים הפלינדרומי הפשוט, אותו נכנה בקיצור ריבוע קסם. כמו כן דיוננו יתמקד בריבועים של מילים עבריות הכתובים בדקדוק עברי תקין. בפרט, לא נערבב כתיב חסר וכתיב מלא (ולמעשה כל הריבועים כאן הם בכתיב מלא); תחיליות השימוש בכל"ם יבואו לפני פועל רק בצורת בינוני, שם הפועל או מקור; כינויי המושא חוברים רק לבניינים הפעילים. בנוסף לא נעשה שימוש בשמות זרים של אנשים או מקומות.

"השערת אי־הקיום של דובב" היא כינוי שנתתי לטענה ששמעתי במרץ 2018 מנעם דובב, מחבר ריבוע הקסם הגדול ביותר בעברית דאז בגודל 6x6, כי לא קיימים בעברית ריבועי קסם בגודל 7x7 או יותר. ביולי 2020, בעזרת תוכנה שכתבתי ואוצרות מילים פלינדרומיות ואנדרומיות שחצבתי, מצאתי את ריבועי הקסם הראשונים בעברית בגודל 7x7, אולם רובם ככולם לא היו מוצלחים בעיניי. מאז מצאתי כמה מאות ריבועים בגודל זה. הינה כמה מן המוצלחים יותר:

שמשוממה
משאנכשם
שאיילכם
וניפינו
מכלייאש
משכנאשם
הממושמש

(במחווה למחבר שמשממה ניכש וניפה ולא התייאש!)

מכוונכם
כשישיבך
ויתדיין
ושדשדשו
ניידתיו
כבישׁישׁך
מכנווכם
מכתומכך
כמושיבך
תוקירים
ושישׂישׂו
מיריקות
כבִישומך
ככמוּתכם
כשמינהו
שבכנשמה
מכפשפשן
ינשנשני
נשפשפכם
המשנכבש
והנימָשֵך
ונשכוהו
נכתימנה
שתונשמו
כינוניךָ
ומשנותש
הנמיתכן
והוכשנו
ומלכותו
מככלכלת
לכשמשכו
כלמחמלך
וכשמשכל
תלכלככם
ותוכלמו
והולכתו
הנשאבות
ושייבבך
לאידיאל
כבביישו
תובאשנה
ותכלוהו

(לחלופין אפשר גם עם "לאיתיאֵל", אחת משתי המילים הפלינדרומיות הארוכות בתנ"ך)

ומהמְהַיֶה
מכליבוי
הלבלובה
מילולים
הבולבלה
יובילכם
היהמהמו
הנממנהו
נלכלכנה
מכלכלכן
מלכלכלם
נכלכלכם
הנכלכלן
והנממנה
וכשמהמה
כשמשמשם
שמשאשמה
משאואשם
המשאשמש
משמשמשך
המהמשכו
מכתנומת
כשמיהבם
תמרחוהו
ניחוחין
והוחרמת
מבהימשך
תמונתכם

(ניחוחין היא אחת משתי המילים הפלינדרומיות הארוכות בתנ"ך)

והכנשמה
התשימכם
כשמתממש
ניתצתין
שממתמשך
מכמישתה
המשנכהו
תכמנוהו
ככלכלתה
מלטלטלו
נכלילכן
ולטלטלם
הֲתלכלכך
והונמכת
מכתנומת
כנותנכם
תוזמרנו
נתמקמתן
ונרמזות
מכנתונך
תמונתכם
והמהמתי
הנשפכות
משלותכם
הִפּוּכוֹפֹּה
מכתולשם
תוכפשנה
יתמהמהו

(במחווה לתחדיש של נעם דובב למילה פלינדרום - הִפּוּכוֹפֹּה)


כל הריבועים לעיל הם בלתי־מנוונים במובן שאף מילה אינה מופיעה יותר מפעם אחת. הינה כמה ריבועים מנוונים:

הכלהלָכה
כבכוכבך
לכשתשכל
הותרתוה
לכשתשכל
כבכוכבך
הכלהלָכה
מהמהמהם
הנובילה
מומינים
הביְשיבה
מינימום
הליבונה
מהמהמהם
ובכוכבך
בכשישכב
כשבדבשך
וידידיו
כשבדבשך
בכשישכב
כבכוכבו

(במחווה לריבוע הקסם המיוחס לאברהם אִבּן עזרא, "פרשנו רעבתן שבדבש נתבער ונשרף",
ולשירו אשכּים לבית השר: "...אֹמרים כבר שכב! ...או יעלה משכב ...נולד בלי כוכב!",
אם כי ספק אם "בכש" היא תחילית תקינה)

המהמהמה
מהמהמהם
המהמהמה
מהמהמהם
המהמהמה
מהמהמהם
המהמהמה

(המנוון שבריבועי הקסם בגודל 7x7, והוא בן שתי אותיות בלבד.
כפי שהעיר שי גבעון - ניתן להרחבה טריוויאלית לקובייה, ואף לגודל 8x8)


השערה: לא קיימים בעברית ריבועי קסם בגודל 8x8 או יותר (בהתייחס לריבועים בלתי־מנוונים בכתיב מלא).

The first palindromic word squares in Hebrew of size 7x7. All words are in ktiv-male - long-form spelling, and no foreign person or place names were used. No larger squares are known, and are conjectured not to exist (addressing non-degenerate squares in ktiv-male - long-form spelling).

Dmitri A. Borgmann, Language on Vacation, Chapter 7 - Geometric Forms.
J. A. Lindon, Playing About with Word Squares, Word Ways.
M. D. McIlroy, 5-by-5 Palindromic Word Squares, Word Ways.
Maxey Brooke, A Survey of Small Squares, Word Ways.
A. Ross Eckler, Reversible Word Squares, Word Ways.
Maxey Brooke, A Word Square Update, Word Ways.
Jim Puder, Some Sentential Palindromic Five-Squares, Word Ways.
Rex Gooch, Palindromic Word Squares, Word Ways.
Rex Gooch, Reversible 7-Squares, Word Ways.
Rex Gooch, Reversible 6-Squares, Word Ways.
Noam Dovev, ריבוע הקסם הפלינדרומי הגדול ביותר בעברית (2011).
Shay Givon, תשעה פלינדרומי-קסם על האלוהים בגודל 7X7 (שיא חדש בעברית) (and comments therein, 2021).
Shay Givon, פלינדרומים דו-מימדיים בוואריציות שונות מעבר לריבוע עם קריאה 4 כיוונית זהה.
Shay Givon, הצלחתי לכתוב ריבוע קסום פלינדרומי בגודל 8 על 8.