רֶפלינדרום (פלינדרום חוזר) - מילה פלינדרומית המורכבת מחזרות של תת־מחרוזת (פלינדרומית) שארוכה מאות אחת. אלו כל הרפלינדרומים שאני מכיר (בכתיב מלא):

 1. ובוֶובו
 2. ודוָודו (ערן הדס)
 3. והוֹוֵהוּ
 4. ווָווֹ
 5. ונוּונוּ
 6. וקִוְוקֵו (נעם דובב)
 7. יַפְייפי (נעם דובב)
 8. כבכַכֶבךָ (שי גבעון)
 9. המההֵמָה (שי גבעון)
 10. ממֵמָם (שי גבעון)
 11. משמִמשָם (מלשון מִמשֶה)
 12. שבשֵשבֵש (אבנר רשף)
 13. Kakkak (מין ציפור)

כולם מסדר 2, בהם תת־המחרוזת חוזרת פעמיים (למשל: וווו = וו + וו). הניקוד מובא כאן לשם הדגמה - חלק מן המילים אפשר לקרוא באופנים נוספים.


שאלת קיומם של רפלינדרומים עלתה במקור בניסיון לייעל חישוב מציאת צירופי מילים פלינדרומיים.

משפט: יהיו A, B שתי מילים פלינדרומיות שונות שארוכות מאות אחת ושאינן רפלינדרומים, אזי השרשור AB אינו פלינדרום.

הוכחה: מושאר כתרגיל לקוראת.

REPalindrome (repeating palindrome) - a palindromic word composed of a repeating (palindromic) substring longer than one letter. All cases found are of order 2.

The question of the existence of REPalindromes originally arose in an attempt to optimize a computation finding palindromic word combinations.

Theorem: Let A, B be two different palindromic words that are longer than one letter and are not repalindromes, then the concatenation AB is not a palindrome.

Proof: Left as an exercise to the reader.