רשת פטרי היא מודל מתמטי־גרפי שמייצג תהליכים מורכבים וסטוכסטיים, הכוללים תנאי קדם התלויים במצב הדינמי של המערכת. משוואות לוטקה-וולטרה הן משוואות דיפרנציאליות המתארות את יחסי הגומלין הכמותניים בין שתי אוכלוסיות: טורפים ונטרפים. תהליכים אלו הכוללים רבייה, טרף ומוות, ניתנים למידול באופן איכותני באמצעות רשת פטרי. כאשר מדובר ביחסי גומלין בין עמים, יש גם לקחת בחשבון מצבים ואינטראקציות מורכבים יותר כגון זעם ונקמה. רשת הפטרי הפטריוטית מייצגת תהליכי רבייה, חיול, לחימה, מוות ונקמה בין שתי אוכלוסיות: ישראל ועזה, ומדמה את מעגל השכול האכזב שהעימות ביניהן מייצר. רצף המצבים והמעברים המתחלפים מייצר מעין פואטיקה של שירה מצבית.

ברשת פטרי, המעגלים הגדולים מייצגים מצבים והמלבנים מייצגים מעברים. חיצים מחברים בין מצבים ומעברים, והמצבים יכולים להכיל אסימונים, שבמקרה שלנו אפשר לחשוב עליהם כעל מנות קטנות של חוסן. מעבר הוא במצב משופעל (צהוב) אם עבור כל חץ נכנס קיים אסימון במצב הכניסה המתאים. באופן אקראי, אחד מן המעברים המשופעלים יורה (ירוק), ואז עבור כל חץ נכנס נגרע אסימון ממצב הכניסה המתאים, ועבור כל חץ יוצא מתווסף אסימון במצב המוצא המתאים. המערכת רצה באופן חי בדפדפן. האם תרצה לדעת עוד?

A Petri net is a mathematical-graphical model representing complex stochastic processes. For example, predator-prey population dynamics which can include behaviors such as breeding, predation and death, as described by the Lotka-Volterra equations. When it comes to Human populations, more complex interactions such as wrath or vengeance may need to be taken into account. The Patriotic Petri Poetry (PPP) net simulates processes of reproduction, enlistment, fighting, death and revenge between two populations: Israel and Gaza, simulating the vicious cycle of bereavement induced by the conflict. The sequence of alternating states and transitions creates a kind of poetics of situational poetry.

In the Petri net, the large circles represent states and the rectangles represent transitions. Arrows connect states and transitions, and the states can contain tokens, which in our case can be considered as small portions of resilience. A transition is enabled (yellow) if for each incoming arrow there is a token in the corresponding entry state. At random, one of the activated transitions fires (green), then for each incoming arrow a token is deducted from the corresponding entry state, and for each outgoing arrow a token is added to the corresponding exit state. The system runs live in the browser. Would you like to know more?


בישראל, זה מתחיל משני הורים שעושים בממוצע שלושה ילדים. שניים מהם ילכו לצבא ואחד ישתמט.

In Israel, it begins with two parents who make on average three children. Two of them will join the army and one will evade draft.


בתום 36 חודשי שירות חובה אתה הופך לאזרח על מלא. צה"ל מודה לך על שירותך!

After completing 36 months of mandatory military service, you become of full citizen. Thank you for your service!


בעזה, זה מתחיל משני הורים שעושים בממוצע ארבעה ילדים.

In Gaza, it begins with two parents who make on average four children.


איבה מובילה לפחד. ופחד מוביל לשנאה, והשנאה הופכת לתורת שנאה.

Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.


ומקרה אחד להם כמוֹת זה כן מות זה ורוח אחד לכול. הכל הולך אל מקום אחד הכל היה מן העפר והכל שב אל העפר.

The same fate befalls both, as one dies, so dies the other, the same breath is in all of them. Both go to the same place; both came from dust and both return to dust.


שני אזרחים הרוגים על כל מחבל. תגלו שהיחס הזה הוא אדיר, חיובי להפליא, ואולי ייחודי בעולם.

Two civilians killed for every terrorist. You will find that that ratio is tremendous, tremendously positive, and perhaps unique in the world.


לא תבוא שעת הדין עד אשר יילחמו המוסלמים ביהודים ויהרגו אותם המוסלמים, ועד אשר יסתתרו היהודים מאחורי האבן והעץ, והאבן או העץ יאמרו: יא מוסלמי, יא עבד אללה, יש יהודי מאחורי; בוא והרגהו.

The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them, until the Jews would hide themselves behind the stone and the tree, and the stone or the tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him.


כי תצא למלחמה על אויביך וייתנו אללה בידך ותשבה שביו. ותראה בשבייה אשת יפת תואר ותחשוק בה ותיקח לך לאישה. ותביאה אל תוך ביתך ותגלח את ראשה ותעשה את ציפורניה. ותסיר את שמלת שבייה מעליה ותשב בביתך ותבכה את אביה ואת אימה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ותבעלה ותהיה לך לאישה.

If you should go to war against your enemies, and Allah puts them in your hand, and you capture prisoners from them; And you see among the prisoners a beautifully formed woman; if you desire her, you may take her as your wife. You will bring her into your house and she will shave her head and allow her nails to grow. She must discard her prisoner’s garb from upon her, and she will remain in your home and weep for her father and her mother a month of days; and afterwards you may come to her and consummate with her, and she will become your wife.


חיי שלושה פלסטינאים שווי ערך לחיי ישראלי אחד. שניים מתוך השלושה ישובו לדרך הטרור.

Three palestinian lives are valued as high as one Israeli life. Two out of the three will return to the path of terror.


העבודה נוצרה עבור רֶסֶן אפס – מלחמה.

Susan Stepney, ODE to a Petri net (2012).
Owen Lynch, Petri Nets in Action (2019).